CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2020Hỗ trợ: 024 38 359359 / số máy lẻ 1207